ΧΡΗΣΗ 10ετίας

Χ Ρ Η Σ Η 

10 ε τ ί α ς

 

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα (10) προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο Σωματείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πλέον της αίτησης συνυποβάλλονται:

Α) επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος του αθλητή καθώς και

Β) το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ στον λογαριασμό που διατηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς.