Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23.7.18

         Η Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Ο.  και της Ε.Π.Σ Κορινθίας, τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3057/2002 και τον Ν. 3262/2004 καθώς και την υπ αριθ.   18/20.06.2018 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου

Σ Υ Γ Κ Α Λ  Ε Ι

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο την 23η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κολοκοτρώνη 54)

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.      Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύοντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

3.      Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1/7/2017 μέχρι 30/06/2018

4.      Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της  περιόδου από 01/07/2017 μέχρι 30/06/2018.

5.      Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

6.     Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι  31.12.2017.

7.      Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

8.      Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του νέου προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για την χρήση 01.01.2019 έως και 31.12. 2019.

9. Διάφορα θέματα.

     Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

   Υπενθυμίζεται ότι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπερι­λαμβανομένης της ημέρας αποστολής του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου  του αντιπροσωπευομένου  σωματείου – μέλους το οποίο αποστέλλεται.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Ο.  και της Ε.Π.Σ Κορινθίας, τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3057/2002 και τον Ν. 3262/2004 καθώς και την υπ αριθ.   18/20.06.2018 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου

Σ Υ Γ Κ Α Λ O Υ Μ Ε

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο την 23η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κολοκοτρώνη 54)

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.      Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύοντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

3.      Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1/7/2017 μέχρι 30/06/2018

4.      Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της  περιόδου από 01/07/2017 μέχρι 30/06/2018.

5.      Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

6.     Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι  31.12.2017.

7.      Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

8.      Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του νέου προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για την χρήση 01.01.2019 έως και 31.12. 2019.

9. Διάφορα θέματα.

     Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

   Υπενθυμίζεται ότι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπερι­λαμβανομένης της ημέρας αποστολής του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου  του αντιπροσωπευομένου  σωματείου – μέλους το οποίο αποστέλλεται.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ