Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Π Ρ Ω Τ Ε Σ   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν 

Ενημερώνουμε τα Σωματεία - μέλη μας πως η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών

για την έκδοση δελτίων ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ λήγει στις 30/04/2019.-