Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν  

2020 - 2021

 

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας  λόγω της αναβάθμισης τους συστήματος έκδοσης των δελτίων από την Ε.Π.Ο. και εν όψει της νέας μεταγραφικής περιόδου, τα κάτωθι:

1.   Με την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση των δελτίων όσον αφορά στις φωτογραφίες,  η μία θα επικολλάται στο έντυπο μεταβολών και η 2η θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο mail της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ epsnkorinthias@gmail.com προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του δελτίου από την ομοσπονδία.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναγραφή του ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ καθώς και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ του ποδοσφαιριστή ως θέμα αποστολής στην αποστολή των φωτογραφιών μέσω mail.

(π.χ. ΘΕΜΑ:  ΟΜΑΔΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Σε περίπτωση αποστολής πέραν της μίας φωτογραφίας ποδ/στών, αυτές θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας  σε ένα mail το οποίο θα περιλαμβάνει ξεχωριστά σε κάθε φωτογραφία το όνομα του ποδοσφαιριστή.

 2.   Επίσης ΘΑ ΣΚΑΝΑΡΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για κάθε ποδοσφαιριστή και θα συνοδεύει την φωτογραφία του  «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ» προκειμένου να αποστέλλεται στην Ε.Π.Ο. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  

3. Για τις μεταγραφικές κινήσεις αλλοδαπών ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένου Φωτοαντίγραφου του Διαβατηρίου, μαζί με επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής σε Ισχύ.

4.  Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση e-mail και ΑΜΚΑ  ποδ.στή στο έντυπο μεταβολών.

 5Στην αίτηση μεταβολών θα αναγράφεται Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α το ονοματεπώνυμο του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο ποδοσφαιριστής/στρια καθώς και το ονοματεπώνυμο του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου στο οποίο μετεγγράφεται ή εγγράφεται για πρώτη φορά. 

 

6. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας (μέχρι τώρα  ίσχυε το 25ο έτος) και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκε στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

7.Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που επιθυμεί να ζητήσει την αποδέσμευσή του από σωματείο λόγω χιλιομετρικής απόστασης (λόγω φοίτησης, γάμου, εργασίας) δύναται να το κάνει με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 .