Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ UEFA D

Κ Α Τ Α Λ Η Κ Τ Ι Κ Η     Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Σ Χ Ο Λ Η Σ   U E F A  D

 

Από την Ε.Π.Σ Κορινθίας ανακοινώνεται πως οι δηλώσεις συμμετοχής για την σχολή UEFA D

θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη  17 Νοεμβρίου 2020.