Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 02.07.2021

       Συνημμένα θα βρείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για την Εκλογική Συνέλευση της 2.7.2021

Α.  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου

Β. Υπεύθυνη Δήλωση περί κωλυμάτων (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

Γ. Δήλωση Υποψηφιότητας

Δ. Βεβαίωση μέλους Σωματείου (να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γ.Γ.Α.)

 

Η κατάθεση των άνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει στην γραμματεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας δέκα (10) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21.6.2021 και ώρα 12.00 μεσημβρινή (άρθρο 30 του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας