Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΕΛΤΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΥ)

ΔΕΛΤΙΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

(Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ   Σ Τ Ο Υ Σ    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Σ   Χ Ω Ρ Ο Υ Σ)

 

 

Κάθε Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2022-2023 που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ., θα έχει μοναδικό «Αύξοντα Αριθμό» (Α/Α) έκδοσης.

Ως εκ τούτου τα δικαιολογητικά  που πρέπει να προσκομιστούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και που θα αφορούν στην έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2022-2023,  αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.