Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α-Β-Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2021-2022

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Α-Β-Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

περιόδου 2021-2022

 

Συνημμένα θα βρείτε  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α-Β-Γ Κατηγορίας περιόδου 2021-2022.