Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ

Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν    Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η Σ   Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ο Σ

Ενημερώνουμε τα σωματεία της Γ΄ Κατηγορίας καθώς και εκείνα που διατηρούν τμήματα Υποδομών, πως πρέπει  να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα προκειμένου να αντικαταστήσουν τα παλιά δελτία αθλητικής ιδιότητος των ποδοσφαιριστών τους (από πορτοκαλί, σε νέου τύπου - λευκά).

 Υπενθυμίζουμε  τα απαιτούμενα έγγραφα:

 Για τους Έλληνες:

Έντυπο Αίτησης Μεταβολών.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για τους Αλλοδαπούς:

Έντυπο Αίτησης Μεταβολών (ξενόγλωσσο).

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Θεωρημένο αντίγραφο Διαβατηρίου και θεωρημένη Άδεια παραμονής σε ισχύ.

Για τους Κοινοτικούς:

Έντυπο Αίτησης Μεταβολών (ξενόγλωσσο).

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

 

Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Κάρτα Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*** Για τους ανήλικους ποδοσφαιριστές εξακολουθεί να ισχύει η δήλωση του κηδεμόνα στην πίσω όψη του έντυπου μεταβολών με γνήσιο της υπογραφής του.