ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2016-2017

 

Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ – Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ

Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Π Ρ Ω Τ Ε Σ   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

2 0 1 6  - 2 0 1 7 

 

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

 

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ

Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ

01.07 - 31.10 

και  

01.01 - 31.01

 

Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ

 

01.07 - 31.08

και  

01.01 - 31.01

 

Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

(Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Σ )

 01.07-31.08

 

Ε Π Α Ν Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ

 

01.09-31.10

και  

01.01 - 28.02

 

Π Ρ Ω Τ Ε Σ   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ

01.07 - 30.04

 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ

   Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ

 

01.07 - 31.08

και

01.01-31.01

Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η

( Ο Μ Α Δ Ι Κ Η )

01.09-30.09

και

01.01-31.01