Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα Σωματεία στα οποία ανήκουν, δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα, δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση με αίτηση τους προς τη Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο., με βεβαίωση της οικείας Ένωσης και με την κατάθεση του σχετικού παραβόλου των διακοσίων (200,00) ευρώ στον λογαριασμό της Ε.Π.Ο., να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή σε σωματείο της επιθυμία τους.

Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στο Σωματείο από το οποίο προσωρινά αποδεσμεύτηκε.