Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΧΡΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟ 01/10 – 31/10 κάθε έτους

 

α) Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών,αλλαγής σχολείου, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.

β) Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, υπηρεσιακό σημείωμα μετάθεσης.

γ) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας από την οποία αιτήθηκαν προσωρινή αποδέσμευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν είτε με την υποβολή προς την αρμόδια Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής, κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου μετεγγραφών (από 1/7 έως 31/10), είτε με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όταν εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής μετοίκησής τους και πάντα κατά τη διάρκεια των επανεγγραφών 7 (1/9 έως 31/10 και 1/1 έως 28/2). Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου από το οποίο αποδεσμεύθηκαν προσωρινά.

Hello Football Friend 2023