Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ UEFA C

Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α   δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά

γ ι α   σ χ ο λ ή  U E F A   C

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

2. Βεβαίωση Ε.Π.Ο.  ή Ε.Π.Σ. ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ' Λυκείου τουλάχιστον
8. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση 
πράξης συναίνεσης

10. Παράβολα συμμετοχής UEFA C / 2 φάσεις: 350 € ανά φάση (275 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος τη Σχολή είναι το απολυτήριο Λυκείου.

Προτεραιότητα για να λάβουν μέρος στη Σχολή έχουν οι κάτοικοι του Νομού Κορινθίας (εντοπιότητα).

·        Το πλάνο λειτουργίας της Σχολής είναι να γίνει με φυσική παρουσία αλλά με βάση την εικόνα που έχει δημιουργηθεί λόγω της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID - 19) η Σχολή μπορεί να ξεκινήσει διαδικτυακά με παρουσίαση θεμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

·        Η τελική απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής της Σχολής θα παρθεί αρχές του έτους μετά από εκτίμηση της κατάστασης.

 

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  έως 20/12/2020

 

Τηλ. Επικοινωνίας  6936155329  ΒΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  γεν. γραμματέας ΕΠΣ Κορινθίας