Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Ενημέρωση σχετικά με τα νέα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή


Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον Νέο κανονισμό Μεταγραφών της ποδοσφαιρικής Περιόδου 2021-2022, παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές, άρθρο 2 (σελ.47) που αφορά τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή :

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.


Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του Δ.Α.Ι. είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου.


Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δ.Α.Ι. με το δελτίο νέου τύπου  (ε π α ν έ κ δ ο σ η )  για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους το αργότερο έως την 30/6/2022.

Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων δελτίων που θα αντικατασταθούν/ επανεκδοθούν, και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024.

Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των Δ.Α.Ι. δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων.

1. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

 

Σας ενημερώνουμε ότι  όλα τα νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας αλλάζουν και χρώμα από πορτοκαλί γίνονται λευκά 

και η διαδικασία της επανέκδοσης γίνεται μέσω των εντύπων μεταβολών, που σημαίνει ότι θα πρέπει με την κατάθεση του εντύπου,

να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΠΣΚ   deltia-epskor@hotmail.com

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ E-MAIL ΑΥΤΟ)

τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών που είναι να επανεκδοθούν με τίτλο του εγγράφου το όνομα του ποδ.στή.

 

Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που δεν θα είναι σε μορφή jpg καθώς και αν τις καταθέσετε πρωτότυπες στην Γραμματεία.

·         Στις αιτήσεις μεταβολών υποχρεωτικά θα τίθεται η σφραγίδα του Σωματείου στην φωτογραφία του ποδοσφαιριστή.

·         Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και η υπογραφή κάθε παράγοντα στις αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών.

Όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασίας για την επανέκδοση των δελτίων και ζητάμε από εσάς την συνεργασία  και την κατανόηση σας.